Over GOUD

Het Project GOUD wil in Oost Utrecht onderzoeken of ultra diepe geothermie (UDG) mogelijkheden biedt tot duurzame energie.

De samenwerkingspartners van GOUD willen onderzoeken of en hoe aardwarmte kan bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevoorziening van gebouwen in het gebied van Kantorenpark Rijnsweerd en de Uithof in het Oosten van Utrecht op plaatsen waar nu al een warmtenet ligt.

In dit gebied is er een specifieke warmtevraag bij bedrijven, kennisinstellingen en het Medisch Centrum. De ondergrond biedt naar alle waarschijnlijkheid een groot potentieel voor duurzame warmtevoorziening.
Over het deel van de ondergrond dieper dan 4 kilometer is echter nog veel onbekend. Ultradiepe geothermie (UDG) is een warmtebron op een diepte tussen de 4 en 10 kilometer.

Om de ondergrond in beeld te brengen zal seismologisch onderzoek (geluidsgolven) worden ingezet. Het inzicht in de opbouw en samenstelling van de aardlagen is van belang voor het bepalen van de mogelijke warmteproductie. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met EZ.

De Partners van GOUD verwachten met dit project een bijdrage te kunnen leveren aan het nationale doel om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren door de vervanging van fossiele brandstoffen (zoals aardgas) door duurzame energie. Daarnaast wil zij een bijdrage leveren aan de ambitie van de stad Utrecht om in 2030 energieneutraal te zijn. De ‘gamechanger’ ultra diepe geothermie maakt het mogelijk om deze doelstellingen te realiseren.

Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar en produceert continu (24/7) en vraagt een beperkte bovengrondse ruimte.